1. ENG010. Energobilance, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 114504 Izmaiņas veiktas: 02.10.2020.

  1. Rādītāji: Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), Ievests bunkurēšanai (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (50)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Energoresursu veids: Naftas produkti - pavisam, tūkst. t, Degakmens eļļa, tūkst. t, Sašķidrinātā naftas gāze, tūkst. t, Auto un aviācijas benzīns, tūkst. t, ..., Siltumenerģija, GWh (38)


 2. ENG020. Energobilance, TJ, tūkst.toe (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 230079 Izmaiņas veiktas: 02.10.2020.

  1. Mērvienība: teradžouli (TJ), tūkst. toe, (2)
  2. Rādītāji: PĀRVEIDOŠANAS KOEFICIENTI UZ TJ, Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (51)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  4. Energoresursu veids: Naftas produkti - pavisam, Degakmens eļļa, Sašķidrinātā naftas gāze, Auto un aviācijas benzīns, ..., Energoresursi, pavisam (39)


 3. ENG030. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) operatoru energobilance, teradžoulos (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 51301 Izmaiņas veiktas: 22.10.2019.

  1. Rādītāji: Pārveidošanās koeficients, Kopējais patēriņš, Pārveidošanas sektors, Pārveidošanas sektorā patērētais, ..., ...zivsaimniecība (03) (32)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. Energoresursu veids: Naftas produkti, pavisam, Degakmens eļļa, Sašķidrinātā naftas gāze, Dīzeļdegviela un sadzīves krāšņu kurināmais, ..., Salmi (19)


 4. ENG040. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā neiekļauto uzņēmumu (ne-ETS) energobilance, teradžoulos (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 97948 Izmaiņas veiktas: 05.02.2020.

  1. Rādītāji: Pārveidošanās koeficients, Kopējais patēriņš, Pārveidošanas sektors, Pārveidošanas sektorā patērētais, ..., ...zivsaimniecība (03) (41)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. Energoresursu veids: Naftas produkti, pavisam, Degakmens eļļa, Sašķidrinātā naftas gāze, Benzīns un aviācijas benzīns, ..., Salmi (32)


 5. ENG050. Atjaunīgo energoresursu, kokogļu, kurināmās koksnes un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 51860 Izmaiņas veiktas: 02.09.2020.

  1. Rādītāji: Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), Ievests bunkurēšanai (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (50)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Energoresursu veids: Malka, tūkst. cieš.m3, Koksnes atlikumi, tūkst. ber.m3, Kurināmās šķeldas, tūkst. ber.m3, Koksnes briketes, tūkst. t, ..., Salmi, tūkst. t (14)


 6. ENG051. Atjaunīgo energoresursu (AER) īpatsvars

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5165 Izmaiņas veiktas: 04.02.2020.

  1. Rādītāji: No AER saražotās enerģijas īpatsvars bruto enerģijas galapatēriņā, %, No AER saražotās enerģijas īpatsvars elektroenerģijā, %, No AER saražotās enerģijas īpatsvars apsildē un dzesēšanā, %, No AER saražotās enerģijas īpatsvars transportā, %, (4)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)


 7. ENG070. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 23155 Izmaiņas veiktas: 02.09.2020.

  1. Rādītāji: Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), Ievests bunkurēšanai (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (50)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Energoresursu veids: Malka, tūkst. cieš.m3, Koksnes atlikumi, tūkst. ber.m3, Kurināmās šķeldas, tūkst. ber.m3, Koksnes briketes, tūkst. t, Koksnes granulas, tūkst. t (5)


 8. ENG090. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8342 Izmaiņas veiktas: 18.05.2020.

  1. Rādītāji: Elektriskā jauda (MW), Elektroenerģijas ražošana (GWh), (2)
  2. Atjaunīgo energoresursu elektrostaciju veids: Pavisam, Hidroelektrostacijas kopā, ..< 1 MW, ..1 MW<=elektriskā jauda<=10 MW, ..., ..notekūdeņu dūņu gāzes koģenerācijas stacijas (11)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 9. ENG100. Katlumāju skaits, siltumenerģijas jauda un saražotā siltumenerģija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12586 Izmaiņas veiktas: 19.06.2020.

  1. Katlumājas: Katlumājas - pavisam, ..vispārējas lietošanas katlumājas (NACE 2.red. 35 nodaļa), ..uzņēmumu katlumājas (NACE 2.red., izņemot NACE 2.red. 35 nodaļu), (3)
  2. Siltumenerģijas jauda: Pavisam, ≤ 0.2 MW, 0.2 < P ≤ 0.5 MW, 0.5 < P ≤ 1 MW, ..., > 50 MW (8)
  3. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  4. Rādītāji: Katlumāju skaits, Uzstādītā siltumenerģijas jauda, MW, Saražotā siltumenerģija, tūkst.MWh, (3)


 10. ENG110. Katlumāju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13436 Izmaiņas veiktas: 19.06.2020.

  1. Kurināmā veids: Pavisam, Ogles, Malka, Kurināmās šķeldas, ..., Trīs vai vairāki kurināmā veidi (36)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  3. Rādītāji: Katlumāju skaits, Uzstādītā siltumenerģijas jauda, MW, (2)


 11. ENG120. Katlumājās patērētais kurināmais un saražotā siltumenerģija, TJ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5676 Izmaiņas veiktas: 19.06.2020.

  1. Kurināmā veids: Ogles, Sašķidrinātā naftas gāze, Dīzeļdegviela, Mazuts, ..., Saules kolektori (12)
  2. Rādītāji: Patērētais kurināmais, TJ, Saražotā siltumenerģija, TJ, (2)
  3. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  4. Katlu mājas: Pavisam, Vispārējās lietošanas katlumājas, Uzņēmumu katlumājas, (3)


 12. ENG130. Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16316 Izmaiņas veiktas: 19.06.2020.

  1. Koģenerācijas stacijas: Koģenerācijas stacijas - pavisam, ..vispārējas lietošanas koģenerācijas stacijas (NACE 2.red. 35.nodaļa), ..uzņēmumu koģenerācijas stacijas (NACE 2.red., izņemot NACE 2.red. 35.nodaļu), (3)
  2. Elektriskā jauda: Pavisam, ≤ 0.2 MW, 0.2 < P ≤ 0.5 MW, 0.5 < P ≤ 1 MW, ..., > 20 MW (7)
  3. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  4. Rādītāji: Koģenerācijas staciju skaits, Uzstādītā elektriskā jauda, MW, Saražotā elektroenerģija, GWh, Saražotā siltumenerģija, tūkst.MWh, (4)


 13. ENG140. Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9537 Izmaiņas veiktas: 19.06.2020.

  1. Kurināmā veids: Pavisam, Dabasgāze, Biogāze, Kurināmās šķeldas, ..., Trīs vai vairāki kurināmā veidi (15)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  3. Rādītāji: Koģenerācijas staciju skaits, Uzstādītā elektriskā jauda, MW, Uzstādītā siltumenerģijas jauda, MW, (3)


 14. ENG150. Koģenerācijas stacijās patērētais kurināmais, saražotā siltumenerģija un elektroenerģija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9019 Izmaiņas veiktas: 19.06.2020.

  1. Kurināmā veids: Ogles, Sašķidrinātā naftas gāze, Kūdra, Mazuts, ..., Biodīzeļdegviela (14)
  2. Rādītāji: Patērētais kurināmais, TJ, Saražotā elektroenerģija, GWh, Saražotā siltumenerģija, TJ, (3)
  3. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  4. Koģenerācijas stacijas: Pavisam, Vispārējās lietošanas koģenerācijas stacijas, Uzņēmumu koģenerācijas stacijas, (3)


 15. ENG160. Siltumenerģijas bilance statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6666 Izmaiņas veiktas: 19.06.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  3. Rādītāji: Saražotā siltumenerģija, GWh, Zudumi pārvades un sadales tīklos, GWh, Abonentiem piegādātā siltumenerģija, GWh, ..mājsaimniecībām, GWh, ..., Koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda, MW (8)


 16. ENG170. Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju saražotās siltumenerģijas sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10348 Izmaiņas veiktas: 19.06.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM SARAŽOTS, Enerģētikas sektors (05, 06 19, 35, 09.1, 08.92, 07.21), Transports (49-51), Rūpniecība un būvniecība, ..., ..zivsaimniecība (03) (21)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  3. Rādītāji: Saražotā siltumenerģija uzņēmumu koģenerācijas stacijās, TJ, Saražotā siltumenerģija uzņēmumu katlumājās, TJ, (2)


 17. ENG180. Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju patērētā kurināmā sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 35180 Izmaiņas veiktas: 19.06.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): KOPĀ PATĒRĒTS, Enerģētikas sektors (05, 06 19, 35, 09.1, 08.92, 07.21), Transports (49-51), Rūpniecība un būvniecība, ..., ..zivsaimniecība (03) (21)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  3. Energoresursu veids: Dabasgāze, Mazuts, Sašķidrinātā naftas gāze, Dīzeļdegviela, ..., Atkritumu poligonu gāze, cita biogāze (12)
  4. Stacijas veids: Uzņēmumu katlumājas, Uzņēmumu koģenerācijas stacijas, (2)


 18. ENG190. Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem (bez PVN)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 32435 Izmaiņas veiktas: 20.08.2020.

  1. Energoresursu gala patērētājs: Energoresursu gala patērētājs, ..Transports, ..gaisa transports, ..auto transports, ..., komerciālais un sabiedriskais sektors (15)
  2. Energoresursu veids: Degakmens eļļa, euro/t, Sašķidrinātā naftas gāze, euro/t, Auto un aviācijas benzīns, euro/t, Petroleja un reaktīvā degviela, euro/t, ..., Elektroenerģija,euro/MWh (25)
  3. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)


 19. ENG191. Dabasgāzes vidējās cenas mājsaimniecībām (EUR/GJ)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4211 Izmaiņas veiktas: 23.10.2020.

  1. Pusgads: 2015/1.pusgads, 2015/2.pusgads, 2016/1.pusgads, 2016/2.pusgads, ..., 2020/1.pusgads (11)
  2. Dabasgāzes patēriņš gadā (GJ): Grupa D1: patēriņš < 20 GJ, Grupa D2: 20 GJ ≤ patēriņš ˂ 200 GJ, Grupa D3: patēriņš ≥ 200 GJ, (3)
  3. Rādītāji: Cenas bez nodokļiem, Cenas bez PVN un citiem atgūstamiem nodokļiem, Cenas ar visiem nodokļiem un PVN, (3)


 20. ENG192. Dabasgāzes vidējās cenas galalietotājiem, kas nav mājsaimiecības (EUR/GJ)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4919 Izmaiņas veiktas: 23.10.2020.

  1. Pusgads: 2015/1.pusgads, 2015/2.pusgads, 2016/1.pusgads, 2016/2.pusgads, ..., 2020/1.pusgads (11)
  2. Dabasgāzes patēriņš gadā (GJ): Grupa I1: patēriņš < 1 000 GJ, Grupa I2: 1 000 GJ < patēriņš < 10 000 GJ, Grupa I3: 10 000 GJ < patēriņš < 100 000 GJ, Grupa I4: 100 000 GJ < patēriņš < 1 000 000 GJ, Grupa I5: 1 000 000 GJ < patēriņš < 4 000 000 GJ (5)
  3. Rādītāji: Cenas bez nodokļiem, Cenas bez PVN un citiem atgūstamiem nodokļiem, Cenas ar visiem nodokļiem un PVN, (3)


 21. ENG193. Elektroenerģijas vidējās cenas mājsaimniecībām (EUR/kWh)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4910 Izmaiņas veiktas: 23.10.2020.

  1. Pusgads: 2015/1.pusgads, 2015/2.pusgads, 2016/1.pusgads, 2016/2.pusgads, ..., 2020/1.pusgads (11)
  2. Elektroenerģijas patēriņš gadā (kWh): Grupa DA: patēriņš < 1 000 kWh, Grupa DB: 1 000 kWh ≤ patēriņš < 2 500 kWh, Grupa DC: 2 500 kWh ≤ patēriņš < 5 000 kWh, Grupa DD: 5 000 kWh ≤ patēriņš < 15 000 kWh, Grupa DE: patēriņš ≥ 15 000 kWh (5)
  3. Rādītāji: Cenas bez nodokļiem, Cenas bez PVN un citiem atgūstamiem nodokļiem, Cenas ar visiem nodokļiem un PVN, (3)


 22. ENG194. Elektroenerģijas vidējās cenas galalietotājiem, kas nav mājsaimniecības (EUR/kWh)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5570 Izmaiņas veiktas: 23.10.2020.

  1. Pusgads: 2015/1.pusgads, 2015/2.pusgads, 2016/1.pusgads, 2016/2.pusgads, ..., 2020/1.pusgads (11)
  2. Elektroenerģijas patēriņš gadā (kWh): Grupa IA: patēriņš < 20 MWh, Grupa IB: 20 MWh ≤ patēriņš < 500 MWh, Grupa IC: 500 MWh ≤ patēriņš < 2 000 MWh, Grupa ID: 2 000 MWh ≤ patēriņš < 20 000 MWh, ..., Grupa IG: patēriņš ≥150 000 MWh (7)
  3. Rādītāji: cenas bez nodokļiem, cenas bez PVN un citiem atgūstamiem nodokļiem, cenas ar visiem nodokļiem un PVN, (3)


 23. ENG200. Energoresursu plūsmu konti (TJ)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 178364 Izmaiņas veiktas: 16.11.2020.

  1. Energoresursi: PAVISAM, Dabas energoresursu ielaide, Fosilo neatjaunojamo dabas energoresursu ielaide, Kodolenerģijas neatjaunojamo dabas energoresursu ielaide, ..., Energoresursi, kas iestrādāti produktos neenerģētikas patēriņam (35)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  3. Piedāvājums, Izlietojums: Piedāvājums, Izlietojums, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-U) PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., Pavisam izlietojums (57)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement