1. UF010c. Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12509 Izmaiņas veiktas: 17.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2006/1.ceturksnis, 2006/2.ceturksnis, 2006/3.ceturksnis, 2006/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (58)
  2. Portfeļi: Līzinga portfelis, ..finanšu līzings, ..operatīvais līzings, Faktoringa portfelis, (4)
  3. Rādītāji: Izsniegts pārskata periodā, Atlikums perioda beigās, (2)


 2. UF020c. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora perioda beigās, (tūkst. euro) 2006.-2013.g

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15749 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/Ceturksnis: 2006/1.ceturksnis, 2006/2.ceturksnis, 2006/3.ceturksnis, 2006/4.ceturksnis, ..., 2013/4.ceturksnis (32)
  2. Līzinga ņēmēju institucionālais sektors: FINANŠU LĪZINGA PORTFELIS, Nefinanšu komersanti, Finanšu iestādes, ..monetārās finanšu iestādes, ..., Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas (13)
  3. Rezidenti, nerezidenti: Rezidenti, Nerezidenti, (2)


 3. UF021c. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010) perioda beigās (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13567 Izmaiņas veiktas: 17.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2014/1.ceturksnis, 2014/2.ceturksnis, 2014/3.ceturksnis, 2014/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (26)
  2. Līzinga ņēmēju institucionālais sektors: FINANŠU LĪZINGA PORTFELIS, Nefinanšu sabiedrības, Finanšu sabiedrības, ..noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku, ..., Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas (15)
  3. Rezidenti, nerezidenti: Rezidenti, Nerezidenti, (2)


 4. UF030c. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 1.1.red.) perioda beigās (tūkst. euro), 2006.-2010.g

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11311 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/Ceturksnis: 2006/1.ceturksnis, 2006/2.ceturksnis, 2006/3.ceturksnis, 2006/4.ceturksnis, ..., 2010/4.ceturksnis (20)
  2. Darbības veids (NACE 1.1.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība (A), Zvejniecība (B), Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (C), ..., Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi (O) (14)
  3. Rezidenti, nerezidenti: Rezidenti, Nerezidenti, (2)


 5. UF031c. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) perioda beigās (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 18517 Izmaiņas veiktas: 17.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2011/1.ceturksnis, 2011/2.ceturksnis, 2011/3.ceturksnis, 2011/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (38)
  2. Rezidenti, nerezidenti: Rezidenti, Nerezidenti, (2)
  3. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A), Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B), Apstrādes rūpniecība (C), ..., Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts un pārējie individuālie pakalpojumi (S) (18)


 6. UF040c. Nefinanšu komersantu finansiālie rādītāji perioda beigās (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 21253 Izmaiņas veiktas: 24.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (42)
  2. Rādītāji: AKTĪVI - PAVISAM, Ilgtermiņa ieguldījumi, ..nemateriālie ieguldījumi, ..pamatlīdzekļi, ..., ..īstermiņa kreditori (27)


 7. UF050c. Nefinanšu komersantu peļņa vai zaudējumi (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7627 Izmaiņas veiktas: 24.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (42)
  2. Rādītāji: Neto apgrozījums, Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem, Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem, (3)


 8. UF060c. Nefinanšu komersantu neto apgrozījums pa darbības veidiem (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 59032 Izmaiņas veiktas: 24.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (42)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (100)


 9. UF070c. Nefinanšu komersantu peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 55226 Izmaiņas veiktas: 24.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (42)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (100)


 10. UF080c. Nefinanšu komersantu aktīvi pa darbības veidiem perioda beigās (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 286996 Izmaiņas veiktas: 24.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (42)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (100)
  3. Aktīvi: Aktīvi, Ilgtermiņa ieguldījumi, Pamatlīdzekļi, Pamatlīdzekļi (tai skaitā: ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi), ..., Krājumi (tai skaitā: pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi) (7)


 11. UF090c. Nefinanšu komersantu pasīvi pa darbības veidiem perioda beigās (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 238778 Izmaiņas veiktas: 24.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (42)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (100)
  3. Pasīvi: Pasīvi, Pašu kapitāls, Pamatkapitāls, Uzkrājumi, Kreditori (5)


 12. UF100c. Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem perioda beigās (tūkst. euro), 2009.-2013.g

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8780 Izmaiņas veiktas:

  1. Gads/Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2013/4.ceturksnis (20)
  2. Sektors: AIZDEVUMI, Monetārajām finanšu iestādēm, Citiem finanšu starpniekiem, Finanšu palīgsabiedrībām, ..., Nerezidentiem (11)


 13. UF101c. Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem perioda beigās (tūkst. euro), 2014.-2017.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8259 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018.

  1. Gads/Ceturksnis: 2014/1.ceturksnis, 2014/2.ceturksnis, 2014/3.ceturksnis, 2014/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (16)
  2. Sektors: AIZDEVUMI, Noguldījumus pieņemošām sabiedrībām, izņemot centrālo banku, Naudas tirgus fondiem, Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, ..., Nerezidentiem (15)


 14. UF110c. Finanšu sektora komersantu neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro), 2010.-2017.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12570 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018.

  1. Gads/Ceturksnis: 2010/1.ceturksnis, 2010/2.ceturksnis, 2010/3.ceturksnis, 2010/4.ceturksnis, ..., 2017/4.ceturksnis (32)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, ..Holdingkompāniju darbība, ..Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās, ..Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, ..., Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības (8)
  3. Rādītāji: Neto apgrozījums, Peļņa vai zaudējumi, (2)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement