1. VIG02. Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4844 Izmaiņas veiktas: 02.10.2018

  1. Vielas veids: PAVISAM, Cietās daļiņas, Slāpekļa oksīdi (NOx), Sēra dioksīds (SO2), ..., Citas vielas (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 2. VIG03. Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem pilsētās (vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemju; tonnās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5658 Izmaiņas veiktas: 21.09.2018

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2017 (26)
  2. Pilsēta: Olaine, Ventspils, Rēzekne, Liepāja, ..., Jūrmala (10)


 3. VIG04. Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5510 Izmaiņas veiktas: 21.09.2018

  1. Atkritumu veids: Sadzīves atkritumu daudzums, t, Bīstamo atkritumu daudzums, t, (2)
  2. Rādītāji: Radītais, Savāktais, Pārstrādātais, Apglabātais, Eksportētais (5)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)


 4. VIG05. Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides jomām (tūkst. euro bez PVN)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4595 Izmaiņas veiktas: 20.06.2018

  1. Rādītājs: Investīcijas - pavisam, Kārtējās izmaksas - pavisam, (2)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)
  3. Vides joma: Pavisam, ..ūdens resursu aizsardzībai, ..gaisa aizsardzībai, ..atkritumu savākšanas un pārstrādes iekārtām, ..citas (5)


 5. VIG051. Kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro, bez PVN)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7346 Izmaiņas veiktas: 20.06.2018

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): Pavisam, (08-09) pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības, (10-12) pārtikas produktu ražošana, dzērienu ražošana, (13-15 ) tekstilizstrādājumu ražošana, apģērbu ražošana, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, ..., (49) sauszemes transports un cauruļvadu transports (24)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)


 6. VIG06. Vides nodokļi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9464 Izmaiņas veiktas: 12.06.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., Nerezidenti (23)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  3. Nodokļu veidi: Pavisam, ..energoresursu nodokļi, ..transporta nodokļi, ..piesārņojuma un resursu nodokļi, (4)


 7. VIG07. Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 70401 Izmaiņas veiktas: 10.11.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., ..citas (44)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  3. Rādītāji: Oglekļa dioksīds bez emisijām no biomasas (CO2) tūkst.t, Oglekļa dioksīds no biomasas (biomasas CO2), tūkst.t, Slāpekļa oksīds (N2O), t, Metāns (CH4), t, ..., Cietās daļiņas < 2.5 µm (PM2.5), t (11)


 8. VIG08. Materiālu plūsmas konti - iekšzemes ieguve (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9540 Izmaiņas veiktas: 02.07.2018

  1. Materiāli: PAVISAM, Biomasa, ..Kultūraugi (izņemot lopbarības kultūraugus), ….Graudaugi, ..., ….Kūdra (38)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)


 9. VIG09. Materiālu plūsmas konti - materiālu imports un eksports (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19031 Izmaiņas veiktas: 09.02.2018

  1. Materiāli: PAVISAM, Biomasa un biomasas produkti, ..Kultūraugi, nepārstrādāti un pārstrādāti, ….Graudaugi, nepārstrādāti un pārstrādāti, ..., Atkritumi, lai veiktu galīgu apstrādi un galīgu apglabāšanu (64)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)
  3. Rādītāji: Imports, Eksports, (2)


 10. VIG10. Materiālu plūsmas konti - indikatori (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6315 Izmaiņas veiktas: 02.07.2018

  1. Indikatori: Iekžemes ieguve, Imports, Eksports, Iekšzemes resursu patēriņš - pavisam, ..., Iekšzemes resursu patēriņs uz 1 iedzīvotāju (tonnas uz 1.iedz) (13)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)


 11. VIG11. Vides aizsardzības izdevuma konti - vispārējās valdības izdevumi vides aizsardzībai pa vides jomām (milj. eiro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3528 Izmaiņas veiktas: 23.05.2018

  1. Vides jomas: Pavisam, Atkritumu apsaimniekošana, Notekūdeņu apsaimniekošana, Apkārtējā gaisa un klimata aizsardzība, ..., Citas vides aizsardzības darbības (7)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, (3)


 12. VIG12. Vides aizsardzības pakalpojumu piedāvājums (ražošana) pa vides aizsardzības darbību klasēm un institucionālajiem sektoriem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4746 Izmaiņas veiktas: 23.05.2018

  1. Sektors: Vispārējā valdība, Specializētie ražotāji, Nespecializētie ražotāji, (3)
  2. Vides aizsardzības darbības: Pavisam, ..atkritumu apsaimniekošana, ..notekūdeņu apsaimniekošana, ..apkārtējā gaisa un klimata aizsardzība, ..., ..citas vides aizsardzības darbības (7)
  3. Gads: 2014, 2015, (2)
  4. Rādītāji: Vides aizsardzības pakalpojumu tirgus izlaide, Vides aizsardzības pakalpojumu starppatēriņš, Bruto kapitāla veidošana + neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi, (3)


 13. VIG13. Vides preču un pakalpojumu ražošana, pievienotā vērtība, eksports un nodarbinātība pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19575 Izmaiņas veiktas: 23.05.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (35)
  2. Gads: 2014, 2015, (2)
  3. Rādītāji: Tirgus izlaide, Eksports, Pievienotā vērtība, Nodarbinātība, (4)
  4. Vides aizsardzības darbības un resursu pārvaldība: Vides aizsardzības darbības - pavisam, ..atkritumu apsaimniekošana, ..notekūdeņu apsaimniekošana, ..apkārtējā gaisa un klimata aizsardzība, ..., ..minerālu pārvaldība (12)