1. ENG01. Energobilance, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 87735 Izmaiņas veiktas: 05.10.2017

  1. Rādītāji: Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), Ievests bunkurēšanai (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (50)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  3. Energoresursu veids: Naftas produkti - pavisam, tūkst. t, Degakmens eļļa, tūkst. t, Sašķidrinātā naftas gāze, tūkst. t, Auto un aviācijas benzīns, tūkst. t, ..., Siltumenerģija, GWh (38)


 2. ENG02. Energobilance, TJ, tūkst.toe (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 175061 Izmaiņas veiktas: 05.10.2017

  1. Mērvienība: teradžouli (TJ), tūkst. toe, (2)
  2. Rādītāji: PĀRVEIDOŠANAS KOEFICIENTI UZ TJ, Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (51)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  4. Energoresursu veids: Naftas produkti - pavisam, Degakmens eļļa, Sašķidrinātā naftas gāze, Auto un aviācijas benzīns, ..., Energoresursi, pavisam (39)


 3. ENG05. Atjaunīgo energoresursu, kokogļu, kurināmās koksnes un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 39736 Izmaiņas veiktas: 03.02.2017

  1. Rādītāji: Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), Ievests bunkurēšanai (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (50)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  3. Energoresursu veids: Kurināmā koksne, tūkst. cieš.m3, Malka, tūkst. cieš.m3, Koksnes atlikumi, tūkst. ber.m3, Kurināmās šķeldas, tūkst. ber.m3, ..., Salmi, tūkst. t (15)


 4. ENG07. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19340 Izmaiņas veiktas: 17.05.2016

  1. Rādītāji: Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), Ievests bunkurēšanai (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (50)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  3. Energoresursu veids: Kurināmā koksne, tūkst. cieš.m3, Malka, tūkst. cieš.m3, Koksnes atlikumi, tūkst. ber.m3, Kurināmās šķeldas, tūkst. ber.m3, ..., Koksnes granulas, tūkst. t (6)


 5. ENG09. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6934 Izmaiņas veiktas: 17.05.2017

  1. Rādītāji: Elektriskā jauda (MW), Elektroenerģijas ražošana (GWh), (2)
  2. Atjaunīgo energoresursu elektrostaciju veids: Pavisam, Hidroelektrostacijas kopā, ..< 1 MW, ..1 MW<=elektriskā jauda<=10 MW, ..., ..notekūdeņu dūņu gāzes koģenerācijas stacijas (10)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 6. ENG10. Katlumāju skaits, siltumenerģijas jauda un saražotā siltumenerģija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10347 Izmaiņas veiktas: 21.06.2017

  1. Katlumājas: Katlumājas - pavisam, ..vispārējas lietošanas katlumājas (NACE 2.red. 35 nodaļa), ..uzņēmumu katlumājas (NACE 2.red., izņemot NACE 2.red. 35 nodaļu), (3)
  2. Siltumenerģijas jauda: Pavisam, < = 0.2 MW, 0.2< P < = 0.5 MW, 0.5 < P < = 1 MW, ..., > 50 MW (8)
  3. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)
  4. Rādītāji: Katlumāju skaits, Uzstādītā siltumenerģijas jauda, MW, Saražotā siltumenerģija, tūkst.MWh, (3)


 7. ENG11. Katlumāju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11704 Izmaiņas veiktas: 21.06.2017

  1. Kurināmā veids: Pavisam, Ogles, Malka, Šķeldas, ..., Trīs vai vairāki kurināmā veidi (34)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)
  3. Rādītāji: Katlumāju skaits, Uzstādītā siltumenerģijas jauda, MW, (2)


 8. ENG12. Katlumājās patērētais kurināmais un saražotā siltumenerģija, TJ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4465 Izmaiņas veiktas: 21.06.2017

  1. Kurināmā veids: Ogles, Sašķidrinātā naftas gāze, Dīzeļdegviela, Mazuts, ..., Salmi (11)
  2. Rādītāji: Patērētais kurināmais, Saražotā siltumenerģija, (2)
  3. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (5)
  4. Katlu mājas: Pavisam, Vispārējās lietošanas katlumājas, Uzņēmumu katlumājas, (3)


 9. ENG13. Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13460 Izmaiņas veiktas: 21.06.2017

  1. Koģenerācijas stacijas: Koģenerācijas stacijas - pavisam, ..vispārējas lietošanas koģenerācijas stacijas (NACE 2.red. 35.nodaļa), ..uzņēmumu koģenerācijas stacijas (NACE 2.red., izņemot NACE 2.red. 35.nodaļu), (3)
  2. Elektriskā jauda: Pavisam, < = 0.2 MW, 0.2< P < = 0.5 MW, 0.5 < P < = 1 MW, ..., > 20 MW (7)
  3. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)
  4. Rādītāji: Koģenerācijas staciju skaits, Uzstādītā elektriskā jauda, MW, Saražotā elektroenerģija, GWh, Saražotā siltumenerģija, tūkst.MWh, (4)


 10. ENG14. Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7699 Izmaiņas veiktas: 21.06.2017

  1. Kurināmā veids: Pavisam, Dabasgāze, Biogāze, Šķeldas, ..., Trīs vai vairāki kurināmā veidi (13)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2016 (10)
  3. Rādītāji: Koģenerācijas staciju skaits, Uzstādītā elektriskā jauda, MW, Uzstādītā siltumenerģijas jauda, MW, (3)


 11. ENG15. Koģenerācijas stacijās patērētais kurināmais, saražotā siltumenerģija un elektroenerģija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6281 Izmaiņas veiktas: 21.06.2017

  1. Kurināmā veids: Ogles, Kūdra, Mazuts, Dīzeļdegviela, ..., Biodīzeļdegviela (12)
  2. Rādītāji: Patērētais kurināmais, TJ, Saražotā elektroenerģija, GWh, Saražotā siltumenerģija, TJ, (3)
  3. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (5)
  4. Koģenerācijas stacijas: Pavisam, Vispārējās lietošanas koģenerācijas stacijas, Uzņēmumu koģenerācijas stacijas, (3)


 12. ENG16. Siltumenerģijas bilance statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5832 Izmaiņas veiktas: 18.09.2017

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  3. Rādītāji: Saražotā siltumenerģija, GWh, Zudumi pārvades un sadales tīklos, GWh, Abonentiem piegādātā siltumenerģija, GWh, ..mājsaimniecībām, GWh, ..., Koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda, MW (8)


 13. ENG17. Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju saražotās siltumenerģijas sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9768 Izmaiņas veiktas: 21.06.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM SARAŽOTS, Transports (49-51), Rūpniecība un būvniecība, ..metālu ražošana (24.1, 24.2, 24.3, 24.51, 24.52), ..., ..zivsaimniecība (03) (20)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  3. Rādītāji: Saražotā siltumenerģija uzņēmumu koģenerācijas stacijās, TJ, Saražotā siltumenerģija uzņēmumu katlumājās, TJ, (2)


 14. ENG18. Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju patērētā kurināmā sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26844 Izmaiņas veiktas: 21.06.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): KOPĀ PATĒRĒTS, Transports (49-51), Rūpniecība un būvniecība, ..metālu ražošana (24.1, 24.2, 24.3, 24.51, 24.52), ..., ..zivsaimniecība (03) (20)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  3. Energoresursu veids: Dabasgāze, Mazuts, Sašķidrinātā naftas gāze, Dīzeļdegviela, ..., Atkritumu poligonu gāze, cita biogāze (12)
  4. Stacijas veids: Uzņēmumu katlumājas, Uzņēmumu koģenerācijas stacijas, (2)


 15. ENG19. Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem (bez PVN)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27967 Izmaiņas veiktas: 13.09.2017

  1. Energoresursu gala patērētājs: Vidējās cenas gala patērētājiem, transports, ..gaisa transports, ..auto transports, ..., komerciālais un sabiedriskais sektors (15)
  2. Energoresursu veids: Degakmens eļļa, euro/t, Sašķidrinātā naftas gāze, euro/t, Auto un aviācijas benzīns, euro/t, Petroleja un reaktīvā degviela, euro/t, ..., Elektroenerģija,euro/MWh (26)
  3. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)