1. LSK10-I01. Lauku saimniecību skaits un zemes platības statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4477 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Lauku saimniecību skaits, Zemes kopplatība, tūkst. ha, ..LIZ, tūkst. ha, ...izmantotā LIZ, tūkst. ha, ..., ..pārējā zeme, tūkst ha (11)


 2. LSK10-I02. Lauku saimniecību ekonomiskais lielums un specializācija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3099 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Specializācija: Pavisam, Laukkopība, Dārzeņkopība, Ilggadīgo kultūru audzēšana, ..., Jauktā augkopība un lopkopība (10)
  2. Ekonomiskā lieluma klases, SI tūkst. eiro: Pavisam, līdz 3.9 tūkst. eiro, 4.0-14.9 tūkst. eiro, 15.0-24.9 tūkst. eiro, ..., 500.0 un vairāk tūkst. eiro (8)


 3. LSK10-I03. Lauku saimniecību sadalījums pēc specializācijas veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3787 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Specializācijas veids: Pavisam, Laukkopība, Dārzeņkopība, Ilggadīgo kultūru audzēšana, ..., Jauktā augkopība un lopkopība (10)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no saimniecību skaita, Izmantotā LIZ, tūkst.ha, Kopējā SI, tūkst.eiro, ..., Lauksaimniecībā nodarbināto skaits pilnajās gada darba vienībās, tūkst. (6)


 4. LSK10-I04. Pēdējos trijos gados saņemtie atbalsta maksājumi lauku attīstībai

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2322 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Atbalsta veids: Lauku saimniecību modernizācija, Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotā vērtība, Natura 2000 maksājumi par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, Agrovides maksājumi, ..., Tūrisma darbību veicināšana (7)


 5. LSK10-I05. Lauku saimniecību vadītāju, dzimums, vecums un lauksaimnieciskā izglītība statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7461 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Pavisam, pats īpašnieks (lietotājs), īpašnieka (lietotāja) laulātais, īpašnieka (lietotāja) cits ģimenes loceklis, cita persona (5)
  3. Vecums, izglītība: LAUKU SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJI - PAVISAM, vecuma grupā 18-24 gadi, vecuma grupā 25-34 gadi, vecuma grupā 35-44 gadi, ..., ar augstāko izglītību, kopā (11)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 6. LSK10-I06. Lauku saimniecības pēc īpašnieka (lietotāja) statusa statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2517 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Fiziskas personas kā vienīgie īpašnieki, ..fiziskas personas kā vienīgie īpašnieki - sievietes, Vairākas fiziskas personas kā līdzīpašnieki kopējā saimniecībā, ..vairākas fiziskas personas kā līdzīpašnieki kopējā saimniecībā - sievietes, Juridiskas personas (5)


 7. LSK10-I08. Lauku saimniecības vadītāju lauksaimnieciskā izglītība statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2755 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Izglītība: Ar augstāko lauksaimniecisko izglītību, Ar profesionālo lauksaimniecisko izglītību, Ar pamatizglītību, Ar praktisko pieredzi, Vadītāji papildināja zināšanas lauksaimniecībā pēdējo 12 mēnešu laikā (5)
  3. Rādītāji: Pavisam, sievietes, (2)


 8. LSK10-I09. Saimniecību grupējums pēc pārdošanai saražotās lauksaimniecības produkcijas īpatsvara statistiskajos reģionos (% no saimniecību kopskaita)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3008 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Pārdošanai saražotā produkcija, % no kopējās produkcijas: Līdz 10%, 11-25%, 26-50%, 51-75%, ..., Pārdošanai lauksaimniecības produkciju neražo (7)


 9. LSK10-I10. Lauku saimniecību skaita, izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un standarta izlaides sadalījums pēc saimniecību ekonomiskā lieluma statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4499 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, Izmantotā LIZ, tūkst. ha, Kopējā SI, tūkst. eiro, (3)
  3. Ekonomiskā lieluma klases, SI tūkst. eiro: Pavisam, līdz 3.9 tūkst. eiro, 4.0-14.9 tūkst. eiro, 15.0-24.9 tūkst. eiro, ..., 500.0 un vairāk tūkst. eiro (8)


 10. LSK10-I11. Saimniecību skaits, izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits pēc saimniecību lieluma statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4698 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Izmantotā LIZ saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 2.0, 2-4.9, 5-9.9, ..., 100 un vairāk (7)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, Izmantotā LIZ, ha, Liellopu skaits, Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits, Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits pilnajās gada darba vienībās (5)


 11. LSK10-I12. Lauku saimniecību grupējums pēc kopplatības un pēc izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4007 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Rādītāji: Pēc saimniecības zemes kopplatības, Pēc izmantotās LIZ saimniecībā, (2)
  2. Zemes platība, ha: Pavisam, līdz 0.9, 1.0-2.4, 2.5-4.9, ..., Bez zemes (14)
  3. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 12. LSK10-I13. Lauku saimniecību grupējums pēc specializācijas, vadītāju vecuma un izglītības līmeņa statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9298 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Saimniecības specializācija: Laukkopība, Dārzeņkopība, Ilggadīgo kultūru audzēšana, Jauktā augkopība, ..., Jauktā augkopība un lopkopība (9)
  2. Saimniecības vadītāja vecums: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, ..., vairāk kā 65 (6)
  3. Teritoriālā vienība: Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, Zemgales reģions, Latgales reģions (5)
  4. Vadītāja izglītības līmenis; kopējā SI: Ar augstāko lauksaimniecisko izglītību, Ar profesionālo lauksaimniecisko izglītību, Ar pamatizglītību, Ar praktisko pieredzi, Saimniecību kopējā SI, tūkst. (5)


 13. LSK10-I14. Lauku saimniecību vidējais lielums reģionos un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16977 Izmaiņas veiktas: 15.10.2015

  1. Teritoriālā vienība: Pavisam, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Zilupes novads (115)
  2. Rādītājs: Lauku saimniecību skaits, Lauku saimniecību vidējais ekonomiskais lielums, tūkst eiro, Zemes kopplatība, vidēji vienā saimniecībā, ha, LIZ, vidēji vienā saimniecībā, ha, ..., Lauksaimniecībā nodarbināto skaits vidēji vienā saimniecībā pilnajās gada darba vienībās (11)