1. LSK10-VI01. PIELIETOTĀS AUGSNES APSTRĀDES METODES DAŽĀDA EKONOMISKĀ LIELUMA LAUKU SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4247 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Pielietotās augsnes apstrādes metodes: Pavisam, Parastā jeb konvencionālā, Konservējošā (minimālā) apstrāde, Tiešā sēja jeb nulles apstrāde, (4)
  3. Ekonomiskā lieluma klase, tūkst. eiro: Pavisam, līdz 3.9, 4.0-14.9, 15.0-24.9, ..., 500.0 un vairāk (8)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits, Apstrādātās aramzemes platība, ha, (2)


 2. LSK10-VI02. AUGSNES PĀRKLĀJUMS ZIEMĀ DAŽĀDA EKONOMISKĀ LIELUMA LAUKU SAIMNIECĪBĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4698 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Augsnes pārklājums ziemā: Pavisam, Ziemāju kultūras, Kultūraugi un starpkultūras, Augu atliekas, Nepārklāta augsne (5)
  3. Ekonomiskā lieluma klase, tūkst. eiro: Pavisam, līdz 3.9, 4.0-14.9, 15.0-24.9, ..., 500.0 un vairāk (8)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits, Apstrādātās aramzemes platība, ha, (2)


 3. LSK10-VI03. KŪTSMĒSLU IZMANTOŠANA STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2231 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Izmantotie kūtsmēsli: Kūtsmēslu izmantošana – pavisam, ..pakaišu kūtsmēsli, …nekavējoties iestrādāti pakaišu kūtsmēsli, ..šķidrmēsli vai virca, …nekavējoties iestrādātie šķidrmēsli vai virca (5)
  3. Rādītāji: Platība, tūkst. ha, % no kopplatības, (2)


 4. LSK10-VI04. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC IZVESTO KŪTSMĒSLU ĪPATSVARA STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2272 Izmaiņas veiktas:

  1. Izvesto kūtsmēslu īpatsvars saimniecībā, %: Pavisam, līdz 10, 11–25, 26–50, ..., kūtsmeslus no saimniecības neizved (8)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 5. LSK10-VI05. LAUKU SAIMNIECĪBU NODROŠINĀJUMS AR KŪTSMĒSLU KRĀTUVĒM STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2467 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvijā, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Krātuves pārsegum: Ar pārsegumu, Bez pārseguma, (2)
  3. Krātuves veids: Pakaišu kūtsmēslu krātuves, ..dziļās kūtis, Vircas uzkrāšanas tvertnes, Šķidrmēslu krātuves, ..., ..lagūnas tipa krātuves (6)


 6. LSK10-VI06. LIELLOPU TURĒŠANAS METOŽU PIELIETOJUMS ATKARĪBĀ NO LIELLOPU SKAITA LAUKU SAIMNIECĪBĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2532 Izmaiņas veiktas:

  1. Liellopu skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3–5, ..., Bez liellopiem (14)
  2. Liellopu turēšanas metodes: Piesietās turēšanas sistēmas ar pakaišu kūtsmēslu un vircas ieguvi, Piesietās turēšanas sistēmas ar šķidrmēslu ieguvi, Brīvās (nepiesietās) turēšanas sistēmas ar pakaišu kūtsmēslu un vircas ieguvi, Brīvās (nepiesietās) turēšanas sistēmas ar šķidrmēslu ieguvi, Citas liellopu novietnes (5)


 7. LSK10-VI07. CŪKU TURĒŠANAS METOŽU PIELIETOJUMS ATKARĪBĀ NO CŪKU SKAITA LAUKU SAIMNIECĪBĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2231 Izmaiņas veiktas:

  1. Cūku skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3–5, ..., Bez cūkām (15)
  2. Cūku turēšanas metodes: Novietnes ar daļēju redeļu grīdu, Novietnes ar pilnīgu redeļu grīdu, Novietnes ar salmu vai cita veida pakaišiem, Citas cūku novietnes, (4)


 8. LSK10-VI08. DĒJĒJVISTU TURĒŠANAS METOŽU PIELIETOJUMS ATKARĪBĀ NO DĒJĒJVISTU SKAITA LAUKU SAIMNIECĪBĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2193 Izmaiņas veiktas:

  1. Dējējvistu skaits: Pavisam, līdz 5, 6–9, 10–19, ..., Bez dējējvistām (9)
  2. Dējējvistu turēšanas metodes: Dziļās pakaišu sistēmas novietnes, Daudznodalījumu būru sistēmas ar mēslu transportiera lentu, Daudznodalījumu būru sistēmas ar iedziļinātu tvertni, Citas dējējvistu novietnes, (4)


 9. LSK10-VI09. LAISTĪTĀS KULTŪRAUGU PLATĪBAS ATKLĀTĀ LAUKĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1692 Izmaiņas veiktas:

  1. Kultūraugi: Pavisam, Kartupeļi, Dārzeņi atklātā laukā, Zemenes atklātā laukā, ..., Ilggadīgie stādījumi (7)
  2. Rādītāji: Lauku saimniecību skaits ar laistīšanas iekārtām, Laistītā platība, ha, (2)


 10. LSK10-VI10. IZMANTOTĀS LAISTĪŠANAS METODES UN ŪDENS AVOTI SAIMNIECĪBĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2679 Izmaiņas veiktas:

  1. Laistīšanas ūdens avoti un laistīšanas metodes: Smidzināšana, Pilienveida laistīšana, Saimniecības ar vienu laistīšanas metodi, Saimniecības ar divām laistīšanas metodēm, ..., Saimniecības ar diviem un vairāk ūdens avotiem (11)
  2. Rādītāji: Lauku saimniecību skaits, % no lauku saimniecību kopskaita, (2)