1. V-01. NODARBINĀTO SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2260 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: NODARBINĀTO KOPSKAITS VISĀS NOZARĒS (TŪKST), Lauksaimniecībā nodarbināto skaits, ..vīrieši, ..sievietes, ..., ..nepilnu darba dienu (14)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 2. V-02. LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTO SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1648 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTO SKAITS (TŪKSTOŠI), ..īpašnieki un viņa ģimenes locekļi, ..pastāvīgi strādājošie, kuri nav ģimenes locekļi, No kopējā skaita algotie strādājošie, (4)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 3. V-03. LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTO SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3650 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība, ha: PAVISAM, < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, ..., bez zemes (13)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no kopskaita (saimniecības), Lauksaimniecībā nodarbināto skaits, tūkst., % no kopskaita (lauksaimniecībā nodarbinātie), ..., % no kopskaita algotie strādājošie (8)


 4. V-04. LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTO SADALĪJUMS PĒC NOSTRĀDĀTO STUNDU SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2468 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība, ha: PAVISAM, < 1, 1.0-1.9, 2.0-4.9, ..., bez zemes (13)
  2. Rādītāji: Lauksaimniecībā nodarbinātie strādāja pilnu darba dienu, Lauksaimniecībā nodarbinātie strādāja nepilnu darba dienu līdz 2 stundām, Lauksaimniecībā nodarbinātie strādāja nepilnu darba dienu līdz 4 stundām, Lauksaimniecībā nodarbinātie strādāja nepilnu darba dienu līdz 6 stundām, Lauksaimniecībā nodarbinātie strādāja nepilnu darba dienu līdz 8 stundām (5)


 5. V-05. SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTO SKAITA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3424 Izmaiņas veiktas:

  1. Nodarbināto skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2., 3-5, ..., >=101 (11)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no kopskaita, Lauksaimniecībā nodarbinātie strādāja pilnu darba dienu, %, Lauksaimniecībā nodarbinātie strādāja nepilnu darba dienu, līdz 2 stundām, %, ..., Lauksaimniecībā nodarbinātie strādāja nepilnu darba dienu, līdz 8 stundām, % (7)


 6. V-06. ĢIMENES* SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3354 Izmaiņas veiktas:

  1. Nodarbināto skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2., 3, ..., >=6 (7)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, % no kopskaita, No lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita strādāja pilnu darba dienu, %, No lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita strādāja līdz 2 stundām dienā, %, ..., No lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita strādāja līdz 8 stundām dienā, % (7)


 7. V-07. LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTO SKAITS RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4636 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, RAJONOS: Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Rādītāji: Lauksaimniecībā nodarbināto skaits, Lauksaimniecībā nodarbinātie strādāja pilnu darba dienu, %, No lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita strādāja līdz 2 stundām dienā, %, No lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita strādāja līdz 4 stundām dienā, %, ..., No lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita strādāja līdz 8 stundām dienā, % (6)


 8. V-08. LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTO VECUMA STRUKTŪRA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1973 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Skaits, % no kopskaita, (2)
  2. Vecuma struktūra: PAVISAM, Vecuma struktūra – gadi: 15-19, 20-29, 30-39, ..., >=65 (8)
  3. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 9. V-09. LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTO SAIMNIECĪBU ĪPAŠNIEKU SKAITS, VECUMA STRUKTŪRA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2221 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Saimniecību īpašnieku skaits, % no kopskaita, (2)
  2. Vecuma struktūra: PAVISAM, 15-19, 20-29, 30-39, ..., >=65 (8)
  3. Īpašnieku veids: Visi īpašnieki, ..fizisku personu kā vienīgo īpašnieku saimniecību īpašnieki, ..vairāku fizisku personu kā līdzīpašnieku saimniecību īpašnieki, (3)


 10. V-10. LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTO VECUMA STRUKTŪRA RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2809 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, RAJONI: Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Vecuma struktūra: 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, ..., >=65 (7)


 11. V-11. SAIMNIECĪBĀS NODARBINĀTO SKAITS RAJONOS, NOVADOS UN PAGASTOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 44316 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons, novads, pagasts: KOPĀ (TŪKST.), AIZKRAUKLES, .Jaunjelgavas l.t./r.t., ..Aiviekstes pagasts, ..., ..Zlēku pagasts (546)
  2. Rādītāji: Nodarbināto kopskaits visās nozarēs, Lauksaimniecībā nodarbināto skaits, ..strādāja pilnu darba dienu, skaits, Nodarbināto skaits, kuriem pamatdarbs ir lauksaimniecībā, (4)


 12. V-12. SAIMNIECĪBĀS NODARBINĀTO IEŅĒMUMU AVOTI

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2052 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Nodarbināto skaits, kuriem pamatieņēmumi ir no darba saimniecībā, tūkst., % no kopējā nodarbināto skaita, Lauks. nodarbināto īpašnieku un ģimenes locekļu skaits ar blakus ieņēm, tūkst., % no lauksaimniecībā nodarbināto saimniecību īpašnieku un viņu ģimenes locekļu kopskaita, (4)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 13. V-13. SAIMNIECĪBU IEŅĒMUMU AVOTI

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2314 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Saimniecību skaits ar galvenajiem ieņēmumiem no lauksaimniecības, % no saimniecību kopskaita, ar papildus ieņēmumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem, Saimniecības ar papildus ieņēmumiem % no kopskaita, ..., Saimn. bez galv. ieņēm. no lauks. un bez papildus ieņ, % no kopskaita (6)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, ..no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)


 14. V-14. SAIMNIECĪBU IENĀKUMU AVOTI RAJONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4569 Izmaiņas veiktas:

  1. Rajons: KOPĀ, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, ..., Ventspils (27)
  2. Saimniecību veids: Saimniecību skaits ar galvenajiem ieņēmumiem no lauksaimniecības, Saimniecību skaits ar galvenajiem ieņēmumiem no lauksaimniecības, % no kopskaita, Saimniecību skaits ar papildus ieņēmumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem skaits, Saimniecību skaits ar papildus ieņēmumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem, % no kopskaita, ..., Saimniecību skaits bez galv. ieņēm. no lauksaimn. un bez papildus ieņēmumiem, % no kopskaita (6)


 15. V-15. SAIMNIECĪBAS AR PAPILDUS IEŅĒMUMIEM NO CITIEM SAIMNIECISKĀS DARB. VEIDIEM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2687 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: PAVISAM (SAIMNIECĪBU SKAITS), Lauku tūrisms, Mājamatniecība, Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ..., Saimniecību skaits ar papildus ieņēmumiem no vairāk kā 3 saimnieciskās darbības veidiem (14)
  2. Sektori: Visās saimniecībās, ..sabiedriskajā sektorā, ...privātajā sektorā, ....no tā iedzīvotāju saimniecībās, (4)