1. MSG01. Latvijas meža zeme un koksnes krāja

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6747 Izmaiņas veiktas: 29.07.2016

  1. Rādītāji: Meža zeme, tūkst. ha, Mežs, tūkst. ha, ..mežaudze, ..iznīkusī audze, degums, vējgāze, izcirtums, ..., Koksnes krāja mežā, milj. m³ (11)
  2. Īpašuma forma: PAVISAM, Valsts mežos, (2)
  3. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2014 (17)


 2. MSG02. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4290 Izmaiņas veiktas: 24.05.2018

  1. Īpašuma forma: CIRŠU KRĀJA - PAVISAM, Valsts mežos, Pārējos mežos, (3)
  2. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)


 3. MSG03. Izcirstās platības un krājas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27948 Izmaiņas veiktas: 24.05.2018

  1. Rādītāji: PAVISAM, Galvenā cirte, ..kailcirte (un kailcirte ar sēklas koku atstāšanu), ....sanitārā kailcirte, ..., Nelikumīgā izlases cirte (23)
  2. Īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
  3. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)
  4. Platība, Krāja: Platība, ha, Ciršu krāja, tūkst. m³, (2)


 4. MSG031. Izcirstās platības un krājas pa valdošajām koku sugām visos mežos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10324 Izmaiņas veiktas: 24.05.2018

  1. Cirte: PAVISAM, Galvenā cirte, Kopšanas cirte (kopšanas un jaunaudžu kopšanas cirte), Sanitārā vienlaidus cirte, ..., Nelikumīgā izlases cirte (15)
  2. Koku sugas: Pavisam, Skuju un cietie lapu koki - pavisam, ..priede, ..egle, ..., Baltalksnis (11)
  3. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  4. Platība, Krāja: Platība, ha, Ciršu krāja, tūkst. m³, (2)


 5. MSG04. Meža atjaunošana (ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14303 Izmaiņas veiktas: 28.06.2018

  1. Īpašuma forma: PAVISAM, Valsts mežos, Pārējos mežos, (3)
  2. Rādītāji: Mežu atjaunošana, ..mežu sēšana un stādīšana, Jaunaudžu ieskaitīšana ar mežu apaugušajās platībās, ..meža kultūras, (4)
  3. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas un Pierīgas reģioni, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 6. MSG05. Mežainums un koku veidu struktūra statistiskajos reģionos un rajonos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16503 Izmaiņas veiktas: 29.07.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Ventspils rajons (32)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (7)
  3. Rādītāji: Kopējā platība, tūkst. ha, Mežu platība, tūkst. ha, Mežaudžu platība, tūkst. ha, Mežainums, %, ..., Lapu koki, % no kopējās mežu platības (8)


 7. MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas (EUR/m³ (bez PVN))

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13996 Izmaiņas veiktas: 17.09.2018

  1. Rādītāji: Priedes zāģbaļķi ar diametru līdz 14 cm, Priedes zāģbaļķi ar diametru 14-18 cm, Priedes zāģbaļķi ar diametru 18-26 cm, Priedes zāģbaļķi ar diametru virs 26 cm, ..., Taras kluči (lapu koku) (20)
  2. Gads/Pusgads: 2006/2.pusgads, 2007/1.pusgads, 2007/2.pusgads, 2008/1.pusgads, ..., 2018/1.pusgads (24)


 8. MSG07. Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas (EUR/ha (bez PVN))

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5143 Izmaiņas veiktas: 27.06.2018

  1. Rādītāji: Augsnes sagatavošanas vidējās izmaksas, Stādu vidējās izmaksas, Stādīšanas vidējās izmaksas, Meža agrotehniskās kopšanas vidējās izmaksas, Meža jaunaudžu sastāva kopšanas vidējās izmaksas (5)
  2. Mežu zemes kvalitātes grupa: mežu zemes 1.kvalitātes grupa, mežu zemes 2.kvalitātes grupa, mežu zemes 3.kvalitātes grupa, mežu zemes 4.kvalitātes grupa, (4)
  3. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)


 9. MSG08. Mežizstrādes vidējās izmaksas (EUR/m³ (bez PVN))

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3724 Izmaiņas veiktas: 28.06.2018

  1. Rādītāji: Koksnes sagatavošana galvenajā cirtē, Kokmateriālu pievešana (no cirsmas līdz ceļam) galvenajā cirtē, Kokmateriālu transportēšana (no ceļa līdz iepirkšanas punktam) galvenajā cirtē, Koksnes sagatavošana starpcirtē, ..., Kokmateriālu transportēšana (no ceļa līdz iepirkšanas punktam) starpcirtē (6)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)


 10. MSG09. Dabas aizsardzības meža platības (tūkst.ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6430 Izmaiņas veiktas: 30.07.2018

  1. Rādītāji: Dabas rezervātu mežs, Nacionālo parku mežs, Dabas liegumu mežs, Dabas parku mežs, ..., Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta lieguma zonas mežs (10)
  2. Meža īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
  3. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)


 11. MSG10. Ieaudzētas meža platības (ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4573 Izmaiņas veiktas: 27.06.2018

  1. Meža īpašuma forma: PAVISAM, ..valsts mežā, ..pārējā mežā, (3)
  2. Ieaudzētā (valdošā) koku suga: Pavisam, ..egle, ..priede, ..bērzs, (4)
  3. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  4. Reģioni: Latvija, Rīgas un Pierīgas reģioni, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 12. MSG11. Meža bojājumi un augtspēju zaudējušās mežaudzes

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10193 Izmaiņas veiktas: 30.07.2018

  1. Meža bojājumi: Meža bojājumi - pavisam, ..dzīvnieku bojājumi, ..kaitēkļu bojājumi, ..slimību bojājumi, ..., ..citi bojājumi (8)
  2. Meža īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
  3. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  4. Reģioni: Latvija, Rīgas un Pierīgas reģioni, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  5. Rādītāji: Bojājumu rezultātā izcirstais apjoms, tūkst.m3, Bojā aizgājušās audzes, ha, (2)


 13. MSG12. Meža platības ar mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem (tūkst.ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5793 Izmaiņas veiktas: 30.07.2018

  1. Rādītāji: PAVISAM, ..aizliegta mežsaimnieciskā darbība, ..aizliegta galvenā cirte, ..aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, ..aizliegta kailcirte (5)
  2. Meža īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
  3. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  4. Reģioni: Latvija, Rīgas un Pierīgas reģioni, Kurzemes reģions, Zemgales reģions, ..., Latgales reģions (6)


 14. MSG13. Meža ugunsgrēku cēloņi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15962 Izmaiņas veiktas: 30.07.2018

  1. Rādītāji: Ugunsgrēku skaits, Uguns skartā platība, ha, (2)
  2. Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam, ..ļaunprātīga dedzināšana, ..meža apmeklētāju neuzmanīga rīcība ar uguni, ..ar cilvēka saimniecisko darbību saistītie (tai skaitā pērnās zāles dedzināšana, ciršanas atlikumu dedzināšana, mehanizēto transportlīdzekļu iedarbība), ..citi (tai skaitā elektrolīniju īssavienojumi, zibens izraisītie) (5)
  3. Meža īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
  4. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  5. Reģioni: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 15. MSG14. Likumpārkāpumi meža izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža ugunsapsardzības jomā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9509 Izmaiņas veiktas: 30.07.2018

  1. Pārkāpuma veids: Pavisam, Meža apsaimniekošanas informācijas sniegšanas prasību pārkāpšana, Zemes lietojuma robežzīmju iznīcināšana mežā, Meža norādījuma zīmju iznīcināšana vai bojāšana, ..., Atkārtota koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšana darījumos (27)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Rādītāji: Sastādīti protokoli, gadījumi, Spēkā stājušies lēmumi par administratīvā soda uzlikšanu, lietu skaits, Videi nodarītie zaudējumi, euro, (3)


 16. MSG16. Mežaudžu vecuma struktūra 1. janvārī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3620 Izmaiņas veiktas: 29.07.2016

  1. Vecuma klase: Kopā pa vecuma klasēm, Jaunaudzes, Vidēja vecuma audzes, Briestaudzes, Pieaugušas un pāraugušas audzes (5)
  2. Gads: 2014, (1)
  3. Rādītājs: Kopā, tūkst.ha, % no meža kopējās platības, Skuju koki, tūkst.ha, % no skuju koku meža platības, ..., % no cieto lapu koku meža platības (8)


 17. MSG17. Meža platība un vidējā koksnes krāja sadalījumā pa meža augšanas apstākļu tipiem 1. janvārī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3347 Izmaiņas veiktas: 29.07.2016

  1. Rādītāji: Platība, % no kopējās meža platības, Vidējā koksnes krāja, m3/ha, (2)
  2. Gads: 2014, (1)
  3. Meža augšanas apstākļu tipi: Sausieņi, Slapjaiņi, Purvaiņi, Āreņi, Kūdreņi (5)