1. LSSA13_II01. LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES PLATĪBAS STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6261 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Platība, tūkst.ha: Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tūkst. ha, ..aramzeme, tūkst. ha, ...sējumi, tūkst. ha, ...zemenes, dekoratīvās kultūras un dēstu audzētavas, tūkst. ha, ..., Izmantotās pļavas un ganības vidēji vienā saimniecībā, ha (15)


 2. LSSA13_II02. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES PLATĪBAS, tūkst. ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8071 Izmaiņas veiktas:

  1. LIZ platība saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 0.9, 1-2.4, 2.5-4.9, ..., Bez LIZ (14)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Lauku saimniecību skaits, % no lauku saimniecību kopskaita, LIZ kopplatība, tūkst. ha, % no LIZ kopplatības, ..., Ilggadīgie stādījumi, % no izmantotā LIZ (12)


 3. LSSA13_II03. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC IZMANTOTĀS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4589 Izmaiņas veiktas:

  1. Izmantotā LIZ platība saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 0.9, 1.0-2.4, 2.5-4.9, ..., Bez izmantotās LIZ (14)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Lauku saimniecību skaits, % no lauku saimniecību kopskaita, Izmantotā LIZ, tūkst. ha, % no izmantotās LIZ, (4)


 4. LSSA13_II04. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC ARAMZEMES PLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4803 Izmaiņas veiktas:

  1. Aramzemes platība saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 0.9, 1.0-2.4, 2.5-4.9, ..., Bez aramzemes (15)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Lauku saimniecību skaits, % no saimniecību kopskaita, Aramzeme, tūkst. ha, % no aramzemes, % no izmantotās LIZ (5)


 5. LSSA13_II05. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU SĒJUMU KOPPLATĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5272 Izmaiņas veiktas:

  1. Sējumu platība saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 0.9, 1.0-2.4, 2.5-4.9, ..., 500.0 un vairāk (14)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar lauksaimniecības kultūraugu sējumiem, % no saimniecību kopskaita, Lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatības, tūkst. ha, % no sējumu kopplatības, ..., Sējumu platība vidēji vienā saimniecībā, ha (6)


 6. LSSA13_II06. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC GRAUDAUGU SĒJUMU PLATĪBĀM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4479 Izmaiņas veiktas:

  1. Graudaugu sējumu platība, ha: Pavisam, līdz 0.9, 1.0-2.4, 2.5-4.9, ..., 500.0 un vairāk (13)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar graudaugu sējumiem, % no saimniecību kopskaita, Graudaugu sējumu kopplatība, tūkst. ha, % no graudaugu sējumu kopplatības, % no izmantotās LIZ (5)


 7. LSSA13_II07. LAUKU SAIMNIECĪBU GRUPĒJUMS PĒC TEHNISKO KULTŪRU SĒJUMU PLATĪBĀM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5120 Izmaiņas veiktas:

  1. Tehnisko kultūru sējumu platība saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 0.5, 0.5-0.9, 1.0-1.9, ..., 500.0 un vairāk (13)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Lauku saimniecību skaits ar tehnisko kultūru sējumiem, % no lauku saimniecību skaita, Tehnisko kultūru sējumu kopplatība, tūkst. ha, % no tehnisko kultūru sējumu kopplatības, ..., Vidēji vienā saimniecībā, ha (6)


 8. LSSA13_II08. LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRAUGU SĒJUMU PLATĪBAS VIDĒJI VIENĀ SAIMNIECĪBĀ REĢIONOS (ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6341 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Platība vidēji vienā attiecīgā kultūrauga audzētāju saimniecībā, ha: Sējumi, Graudaugu kultūras, Rudzi, Ziemas kvieši, ..., Aramzemē sētie zālāji (18)


 9. LSSA13_II09. LAUKU SAIMNIECĪBU SKAITS UN SĒJUMU PLATĪBAS BIOLOĢISKAJĀ AUGKOPĪBĀ STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5578 Izmaiņas veiktas:

  1. Kultūras: Pavisam, Graudaugi, Pākšaugi, Kartupeļi, ..., Pārējās kultūras (9)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits, Sertificētās platības, ha, Pārejas perioda platības, ha, (3)