1. LSS13_I01. Lauku saimniecību skaits un zemes platības statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6501 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Lauku saimniecību skaits, Zemes kopplatība, tūkst. ha, ..LIZ, tūkst. ha, ...izmantotā LIZ, tūkst. ha, ..., ..pārējā zeme, tūkst. ha (11)


 2. LSSA13_I02. Lauku saimniecību grupējums pēc kopplatības un pēc izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6950 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Rādītāji: Pēc saimniecības zemes kopplatības, Pēc izmantotās LIZ saimniecībā, (2)
  2. Zemes platība, ha: Pavisam, līdz 0.9, 1.0-2.4, 2.5-4.9, ..., Bez zemes (14)
  3. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  4. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 3. LSSA13_I03. Saimniecību skaits, izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits pēc izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes saimniecībā statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9478 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Izmantotā LIZ saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 2.0, 2-4.9, 5-9.9, ..., 100 un vairāk (7)
  3. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits, Izmantotā LIZ, tūkst. ha, Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, tūkst. nosacītās mājlopu vienības, Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits, Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits, tūkst. pilnās gada darba vienības (5)


 4. LSSA13_I04. Lauku saimniecības pēc īpašnieka (lietotāja) statusa statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4322 Izmaiņas veiktas: 18.01.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Rādītāji: Fiziskas personas kā vienīgie īpašnieki, Vairākas fiziskas personas kā līdzīpašnieki kopējā saimniecībā, Juridiskas personas, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, ..vīrieši, ..sievietes, (3)


 5. LSSA13_I05. Lauku saimniecības vadītāju lauksaimnieciskā izglītība statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4579 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Izglītība: Ar augstāko lauksaimniecisko izglītību, Ar profesionālo lauksaimniecisko izglītību, Ar pamatizglītību lauksaimniecībā, Ar praktisko pieredzi lauksaimniecībā, (4)
  4. Dzimums: Pavisam, ..vīrieši, ..sievietes, (3)


 6. LSSA13_I06. Saimniecību grupējums pēc pārdošanai saražotās lauksaimniecības produkcijas īpatsvara reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4276 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Pārdošanai saražotā produkcija, % no kopējās produkcijas: Līdz 10%, 11-25%, 26-50%, 51-75%, ..., Pārdošanai lauksaimniecības produkciju neražo (7)


 7. LSSA13_I07. Lauku saimniecību ekonomiskais lielums un specializācija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11096 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Specializācija: Pavisam, Laukkopība, Dārzeņkopība, Ilggadīgo kultūru audzēšana, ..., Jauktā augkopība un lopkopība (10)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  3. Ekonomiskā lieluma klases, SI tūkst. euro: Visās saimniecībās, līdz 3.9 tūkst. euro, 4.0-14.9 tūkst. euro, 15.0-24.9 tūkst. euro, ..., 500.0 un vairāk tūkst. euro (8)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits, Izmantotā LIZ, tūkst.ha, Kopējā SI, tūkst.eiro, Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto personu skaits, tūkst., Lauksaimniecībā nodarbināto skaits pilnajās gada darba vienībās, tūkst. (5)


 8. LSSA13_I08. Lauku saimniecību skaita, izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un standarta izlaides sadalījums pēc saimniecību ekonomiskā lieluma reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7571 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, Izmantotā LIZ, tūkst. ha, Kopējā SI, tūkst. eiro, (3)
  3. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  4. Ekonomiskā lieluma klases, SI tūkst. eiro: Pavisam, līdz 3.9 tūkst. euro, 4.0-14.9 tūkst. euro, 15.0-24.9 tūkst. euro, ..., 500.0 un vairāk tūkst. euro (8)


 9. LSSA13_I09. Pēdējos trijos gados saņemtie atbalsta maksājumi lauku attīstībai

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5832 Izmaiņas veiktas: 18.01.2018

  1. Atbalsta veids: Lauku saimniecību modernizācija (2007.–2013. gada plānošanas periods), Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotā vērtība (2007.–2013. gada plānošanas periods), Natura 2000 maksājumi par lauksaimniecībā izmantojamo zemi (2007.–2013. gada plānošanas periods), Agrovides maksājumi (2007.–2013. gada plānošanas periods), ..., Riska pārvaldība (2014.–2020. gada plānošanas periods) (18)
  2. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)


 10. LSSA13_I10. Lauku saimniecību vadītāju dzimums, vecums un lauksaimnieciskā izglītība statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16057 Izmaiņas veiktas: 12.04.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Pavisam, pats īpašnieks (lietotājs), īpašnieka (lietotāja) laulātais, īpašnieka (lietotāja) cits ģimenes loceklis, cita persona (5)
  3. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  4. Vecums, izglītība: Lauku saimniecību vadītāji pavisam, Vecuma grupā 18-24 gadi, Vecuma grupā 25-34 gadi, Vecuma grupā 35-44 gadi, ..., Ar augstāko lauksaimniecisko izglītību (11)
  5. Dzimums: Pavisam, ..vīrieši, ..sievietes, (3)


 11. LSSA13_I11. Lauku saimniecību grupējums pēc specializācijas, vadītāju vecuma un izglītības līmeņa statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16069 Izmaiņas veiktas: 29.12.2017

  1. Lauku saimniecības specializācija: Pavisam, Laukkopība, Dārzeņkopība, Ilggadīgo kultūru audzēšana, ..., Jauktā augkopība un lopkopība (10)
  2. Vadītāja vecums: 18-44 gadi, 45-64 gadi, 65 gadi un vairāk, (3)
  3. Gads: 2010, 2013, 2016, (3)
  4. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  5. Vadītāja izglītības līmenis; kopējā SI: Ar augstāko lauksaimniecisko izglītību, Ar profesionālo lauksaimniecisko izglītību, Ar pamatizglītību lauksaimniecībā, Ar praktisko pieredzi lauksaimniecībā, Saimniecību kopējā SI, tūkst. (5)