1. LSS13_I01. Lauku saimniecību skaits un zemes platības statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5825 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, (2)
  3. Rādītāji: Lauku saimniecību skaits, Zemes kopplatība, tūkst. ha, ..LIZ, tūkst. ha, ...izmantotā LIZ, tūkst. ha, ..., ..pārējā zeme, tūkst. ha (11)


 2. LSSA13_I02. Lauku saimniecību grupējums pēc kopplatības un pēc izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5951 Izmaiņas veiktas:

  1. Rādītāji: Pēc saimniecības zemes kopplatības, Pēc izmantotās LIZ saimniecībā, (2)
  2. Zemes platība, ha: Pavisam, līdz 0.9, 1.0-2.4, 2.5-4.9, ..., Bez zemes (14)
  3. Gads: 2010, 2013, (2)
  4. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 3. LSSA13_I03. Saimniecību skaits, izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits pēc izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes saimniecībā statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8109 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Izmantotā LIZ saimniecībā, ha: Pavisam, līdz 2.0, 2-4.9, 5-9.9, ..., 100 un vairāk (7)
  3. Gads: 2010, 2013, (2)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits, Izmantotā LIZ, tūkst. ha, Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, tūkst. nosacītās mājlopu vienības, Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits, Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits, tūkst. pilnās gada darba vienības (5)


 4. LSSA13_I04. Lauku saimniecības pēc īpašnieka (lietotāja) statusa statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3973 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, (2)
  3. Rādītāji: Fiziskas personas kā vienīgie īpašnieki, Vairākas fiziskas personas kā līdzīpašnieki kopējā saimniecībā, Juridiskas personas, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, ..vīrieši, ..sievietes, (3)


 5. LSSA13_I05. Lauku saimniecības vadītāju lauksaimnieciskā izglītība statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4258 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, (2)
  3. Izglītība: Ar augstāko lauksaimniecisko izglītību, Ar profesionālo lauksaimniecisko izglītību, Ar pamatizglītību lauksaimniecībā, Ar praktisko pieredzi lauksaimniecībā, (4)
  4. Dzimums: Pavisam, ..vīrieši, ..sievietes, (3)


 6. LSSA13_I06. Saimniecību grupējums pēc pārdošanai saražotās lauksaimniecības produkcijas īpatsvara reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4054 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2010, 2013, (2)
  3. Pārdošanai saražotā produkcija, % no kopējās produkcijas: Līdz 10%, 11-25%, 26-50%, 51-75%, ..., Pārdošanai lauksaimniecības produkciju neražo (7)


 7. LSSA13_I07. Lauku saimniecību ekonomiskais lielums un specializācija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9013 Izmaiņas veiktas:

  1. Specializācija: Pavisam, Laukkopība, Dārzeņkopība, Ilggadīgo kultūru audzēšana, ..., Jauktā augkopība un lopkopība (10)
  2. Gads: 2010, 2013, (2)
  3. Ekonomiskā lieluma klases, SI tūkst. euro: Visās saimniecībās, līdz 3.9 tūkst. euro, 4.0-14.9 tūkst. euro, 15.0-24.9 tūkst. euro, ..., 500.0 un vairāk tūkst. euro (8)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits, Izmantotā LIZ, tūkst.ha, Kopējā SI, tūkst.eiro, Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto personu skaits, tūkst., Lauksaimniecībā nodarbināto skaits pilnajās gada darba vienībās, tūkst. (5)


 8. LSSA13_I08. Lauku saimniecību skaita, izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un standarta izlaides sadalījums pēc saimniecību ekonomiskā lieluma reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6717 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Saimniecību skaits, Izmantotā LIZ, tūkst. ha, Kopējā SI, tūkst. eiro, (3)
  3. Gads: 2010, 2013, (2)
  4. Ekonomiskā lieluma klases, SI tūkst. eiro: Pavisam, līdz 3.9 tūkst. euro, 4.0-14.9 tūkst. euro, 15.0-24.9 tūkst. euro, ..., 500.0 un vairāk tūkst. euro (8)


 9. LSSA13_I09. Pēdējos trijos gados saņemtie atbalsta maksājumi lauku attīstībai

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3429 Izmaiņas veiktas:

  1. Atbalsta veids: Lauku saimniecību modernizācija, Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotā vērtība, Natura 2000 maksājumi par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, Agrovides maksājumi, ..., Tūrisma darbību veicināšana (7)
  2. Gads: 2010, 2013, (2)


 10. LSSA13_I10. Lauku saimniecību vadītāju dzimums, vecums un lauksaimnieciskā izglītība statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12256 Izmaiņas veiktas:

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Pavisam, pats īpašnieks (lietotājs), īpašnieka (lietotāja) laulātais, īpašnieka (lietotāja) cits ģimenes loceklis, cita persona (5)
  3. Gads: 2010, 2013, (2)
  4. Vecums, izglītība: Lauku saimniecību vadītāji pavisam, Vecuma grupā 18-24 gadi, Vecuma grupā 25-34 gadi, Vecuma grupā 35-44 gadi, ..., Ar augstāko lauksaimniecisko izglītību (11)
  5. Dzimums: Pavisam, ..vīrieši, ..sievietes, (3)


 11. LSSA13_I11. Lauku saimniecību grupējums pēc specializācijas, vadītāju vecuma un izglītības līmeņa statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12682 Izmaiņas veiktas:

  1. Lauku saimniecības specializācija: Pavisam, Laukkopība, Dārzeņkopība, Ilggadīgo kultūru audzēšana, ..., Jauktā augkopība un lopkopība (10)
  2. Vadītāja vecums: 18-44 gadi, 45-64 gadi, 65 gadi un vairāk, (3)
  3. Gads: 2010, 2013, (2)
  4. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  5. Vadītāja izglītības līmenis; kopējā SI: Ar augstāko lauksaimniecisko izglītību, Ar profesionālo lauksaimniecisko izglītību, Ar pamatizglītību lauksaimniecībā, Ar praktisko pieredzi lauksaimniecībā, Saimniecību kopējā SI, tūkst. (5)