1. LSS01. Lauku saimniecību skaits un zemes platības statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2740 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītājs: Saimniecību skaits, Kopplatība, tūkst. ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tūkst. ha, ..izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tūkst. ha, (4)


 2. LSS02. Saimniecību skaita, izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un standarta bruto seguma sadalījums pēc saimniecību ekonomiskā lieluma statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6575 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Saimniecību ekonomiskā lieluma grupas, ELV: Pavisam, < 2, 2,0–3,9, 4,0–7,9, ..., >100 (8)
  3. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  4. Rādītājs: Saimniecību skaits, Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tūkst. ha, Kopējais standarta bruto segums, tūkst. Ls, Kopējais standarta bruto segums, tūkst. euro, (4)


 3. LSS02_L. Saimniecību skaita, izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un standarta bruto seguma sadalījums pēc saimniecību ekonomiskā lieluma statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5455 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Saimniecību ekonomiskā lieluma grupas, ELV: Pavisam, < 2, 2,0–3,9, 4,0–7,9, ..., >100 (8)
  3. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  4. Rādītājs: Saimniecību skaits, Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tūkst. ha, Kopējais standarta bruto segums, tūkst. Ls, (3)


 4. LSS04. Izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašuma statuss statistiskajos reģionos (tūkst. ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2162 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Īpašuma statuss: Īpašumā, Lietošanā, Nomāta, (3)


 5. LSS05. Saimniecības īpašnieka (lietotāja) dzimums un statuss statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2764 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Īpašnieka (lietotāja) statuss: Fiziska persona kā vienīgais īpašnieks, Vairākas fiziskas personas, Juridiska persona, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrietis, Sieviete, (3)


 6. LSS06. Saimniecības vadītāju sadalījums pēc dzimuma un lauksaimnieciskās izglītības līmeņa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2942 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2005, 2007, (2)
  3. Izglītības līmenis: Augstākā izglītība, Profesionālā izglītība, Pamatapmācība, Praktiskā pieredze, (4)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrietis, Sieviete, (3)


 7. LSS07. Saimniecības vadītāju statuss statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2138 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Vadītāja statuss: Īpašnieks (lietotājs), Īpašnieka (lietotāja) laulātais, Īpašnieka (lietotāja) cits ģimenes loceklis, Cita persona, (4)


 8. LSS08. Saimniecību grupējums pēc pārdošanai saražotās lauksaimniecības produkcijas īpatsvara statistiskajos reģionos (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2687 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Pārdošanai saražotās lauksaimniecības produkcijas īpatsvars, %: 100, 76–99, 51–75, 26–50, ..., Pārdošanai lauksaimniecības produkciju neražo (7)


 9. LSS09. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana statistiskajos reģionos (tūkst. ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2937 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītājs: Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, aramzeme, ..lauksaimniecības kultūru sējumi, ..papuve, ..., Neizmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme (8)


 10. LSS10. Saimniecību grupējums pēc zemes izmantošanas veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4201 Izmaiņas veiktas:

  1. Platību lieluma grupas: Pavisam, < = 0,9, 1,0–2,4, 2,5–4,9, ..., Bez platības (15)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Zemes izmantošanas veids: Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, Aramzeme, Lauksaimniecības kultūru sējumi, Graudaugu sējumi, (4)
  4. Rādītājs: Saimniecību skaits, Platība, tūkst. ha, (2)


 11. LSS11. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana vidēji vienā saimniecībā rajonos (ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4366 Izmaiņas veiktas:

  1. Administratīvā teritorija: Latvija, Pierīgas reģions, Limbažu rajons, Ogres rajons, ..., Rēzeknes rajons (32)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Aramzeme, Ilggadīgie stādījumi, Pļavas un ganības, (3)


 12. LSS12. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības (tūkst. ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1956 Izmaiņas veiktas:

  1. Lauksaimniecības kultūras: Sējumu kopplatība, Graudaugi, Pākšaugi, Kartupeļi, ..., Nektāraugi (10)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)


 13. LSS13. Graudaugu sējumu platības statistiskajos reģionos (tūkst. ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2831 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Graudaugi: Pavisam, rudzi, ziemas kvieši, ziemas mieži, ..., griķi (11)


 14. LSS14. Vidējās graudaugu platības vienā graudkopības saimniecībā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2339 Izmaiņas veiktas:

  1. Graudaugi: Pavisam, Rudzi, Ziemas kvieši, Ziemas mieži, ..., Griķi (11)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar graudaugu sējumiem, Platības vidēji vienā saimniecībā, ha, (2)


 15. LSS15. Pākšaugu sējumu platības (ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1384 Izmaiņas veiktas:

  1. Pākšaugi: Pavisam, Zirņi, Pupiņas, Lopbarības pupas, ..., Lopbarības lupīna (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)


 16. LSS16. Tehnisko kultūru sējumu platības statistiskajos reģionos (ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2568 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Tehniskās kultūras: Pavisam, šķiedras lini, eļļas lini, ziemas rapsis, ..., pārējās tehniskās kultūras (9)


 17. LSS17. Lopbarības-zaļbarības kultūru sējumu platības (tūkst. ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2739 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Lopbarības-zaļbarības kultūras: Pavisam, tekošā gadā sētie ilggadīgie zālāji bez virsauga, iepriekšējos gados sētie zālāji, ..iepriekšējos gados sētie zālāji sēklu ieguvei, ..., kukurūza zaļbarībai un skābbarībai (6)


 18. LSS18. Atklātā lauka dārzeņu platības statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2404 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar dārzeņu platībām, Dārzeņu platība, ha, dārzeņu platība tirgum, ha, Vidēji vienā saimniecībā, ha, (4)


 19. LSS19. Atklātā lauka dēstu audzētavu un puķu platības (ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 1771 Izmaiņas veiktas:

  1. Audzētavas veids: Augļu koku dēstu audzētavas, Ogulāju dēstu audzētavas, Dekoratīvo augu dēstu audzētavas, Puķu dēstu audzētavas, ..., Puķes un dekoratīvās kultūras (7)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)


 20. LSS20. Siltumnīcu platības (tūkst. m2)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2206 Izmaiņas veiktas:

  1. Siltumnīcu specializācjia: Pavisam, Dārzeņu audzēšanai, Zemeņu audzēšanai, Puķu audzēšanai, ..., Dēstu audzēšanai (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Kopējā platība, stikla siltumnīcas, plēves siltumnīcas, (3)


 21. LSS21. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3399 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Pavisam, tūkst., Skaits vidēji vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā, (2)
  3. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  4. Lauksaimniecības dzīvnieki: Liellopi, slaucamās govis, Cūkas, Aitas, ..., Bišu saimes (9)


 22. LSS22. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6901 Izmaiņas veiktas:

  1. Administratīvā teritorija: Latvija, Pierīgas reģions, Limbažu rajons, Ogres rajons, ..., Rēzeknes rajons (32)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Liellopi, slaucamās govis, Cūkas, Aitas, ..., Bišu saimes (9)


 23. LSS23. Liellopu skaits statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4210 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Liellopi: Pavisam, telītes un bullīši līdz 1 gadam, ..telītes un bullīši līdz 1 gadam, kaušanai, ..telītes līdz 1 gadam, vaislai, ..., ...gaļas šķirņu zīdītājas govis vecākas par 2 gadiem (16)


 24. LSS24. Saimniecību grupējums pēc liellopu skaita

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2663 Izmaiņas veiktas:

  1. Liellopu skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3–5, ..., > = 500 (13)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar liellopiem, Liellopu skaits, tūkst., …slaucamo govju skaits, tūkst., (3)


 25. LSS25. Saimniecību grupējums pēc slaucamo govju skaita

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2058 Izmaiņas veiktas:

  1. Slaucamo govju skaits vienā saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3-5, ..., > = 300 (12)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar slaucamām govīm, Slaucamo govju skaits, (2)


 26. LSS26. Cūku skaits statistiskajos reģionos (tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3037 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Pavisam, sivēni līdz 2 mēnešiem, sivēni no 2 līdz 4 mēnešiem, nobarojamās cūkas, ..., ..vaislas kuiļi (12)


 27. LSS27. Saimniecību grupējums pēc cūku skaita

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2092 Izmaiņas veiktas:

  1. Cūku skaits saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3–5, ..., > = 5000 (14)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar cūkām, Cūku skaits, (2)


 28. LSS28. Aitu un kazu skaits statistiskajos reģionos (tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2188 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Aitu skaits, aitu mātes un aitiņas no 1 gada vecuma, Kazu skaits, kazu mātes un kaziņas no 1 gada vecuma, (4)


 29. LSS29. Mājputnu skaits statistiskajos reģionos (tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2439 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Pavisam, vistas un gaiļi, ..dējējvistas, broileri, ..., citi mājputni (8)


 30. LSS30. Saimniecību grupējums pēc mājputnu skaita

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2160 Izmaiņas veiktas:

  1. Mājputnu skaits saimniecībā: Pavisam, <= 5, 6-9, 10-19, ..., > = 50000 (10)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar mājputniem, Mājputnu skaits, tūkst., (2)


 31. LSS31. Lauksaimniecības tehnika statistiskajos reģionos (tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3512 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Tehnikas veids: Kravas automašīnas, Riteņtraktori, Kāpurķēžu traktori, Traktoru piekabes, ..., Slēgtas slaukšanas sistēmas (17)


 32. LSS32. Saimniecību nodrošinājums ar kūtsmēslu krātuvēm statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2219 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits ar cieto kūtsmēslu krātuvēm, Saimniecību skaits ar šķidro kūtsmēslu krātuvēm, Saimniecību skaits ar vircas krātuvēm, (3)


 33. LSS33. Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits statistiskajos reģionos (tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2215 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Statuss: Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbinātie - pavisam, saimniecību īpašnieki (lietotāji) un viņu ģimenes locekļi, pārējie pastāvīgi nodarbinātie, (3)


 34. LSS34. Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits pēc vecuma, dzimuma un nostrādāto stundu grupām (tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3796 Izmaiņas veiktas:

  1. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, <=24, 25–34, 35–44, ..., >=65 (7)
  3. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  4. Pilna vai nepilna darba diena (stundas gadā): Pastāvīgi nodarbinātie, pilna darba diena, nepilna darba diena - pavisam, ..nepilna darba diena, < 460 h, ..., ..nepilna darba diena, 1380-1839 h (7)


 35. LSS35. Pilnu un nepilnu darba dienu pastāvīgi nodarbinātie lauksaimniecībā statistiskajos reģionos (% no pastāvīgi nodarbinātajiem)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2736 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Pilna vai nepilna darba diena: Pilna darba diena, Nepilna darba diena - pavisam, nepilna darba diena, < 460 h, nepilna darba diena, 460-919 h, ..., nepilna darba diena, 1380-1839 h (6)


 36. LSS36. Saimniecību grupējums pēc lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaita

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4381 Izmaiņas veiktas:

  1. Nodarbināto skaits vienā saimniecībā: Pavisam, 1, 2, 3–5, ..., >=51 (7)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, No lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita pilnu darba dienu strādāja, %, No lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita nepilnu darba dienu, < 460 h, strādāja, %, No lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita nepilnu darba dienu, 460-919 h, strādāja, %, ..., No lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita nepilnu darba dienu, 1380-1839 h, strādāja, % (6)


 37. LSS37. Lauku saimniecību īpašnieku, viņu ģimenes locekļu un pārējo pastāvīgi nodarbināto skaits statistiskajos reģionos (tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2661 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Statuss: Īpašnieki, Vadītāji - īpašnieka ģimenes locekļi, Vadītāji - citas personas, Citi pastāvīgi nodarbinātie ģimenes locekļi, Citas patstāvīgi nodarbinātas personas (5)


 38. LSS38. Lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits vidēji vienā saimniecībā statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2364 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Pilnu dienu, Nepilnu dienu, (2)
  4. Dzimums: pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 39. LSS39. Līgumstrādnieku un lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēju skaits lauksaimniecībā statistiskajos reģionos (tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2624 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Līgumstrādnieki un pakalpojumu sniedzēji: Uz laiku nodarbinātie, ..lauksaimniecības pakalpojumu līgumi, (2)
  4. Rādītāji: nodarbināto skaits, nostrādāto pilno darba dienu skaits, (2)


 40. LSS40. Lauksaimniecībā nodarbināto skaits pilnajās gada darba vienībās statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4521 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Rādītāji: Pilno gada darba vienību kopskaits, Pilno gada darba vienību skaits uz 100 ha, Pilno gada darba vienību skaits vidēji vienā saimniecībā, (3)
  3. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  4. Nodarbināto skaits: Visi lauksaimniecībā nodarbinātie (ieskaitot uz laiku nodarbinātos), pastāvīgi nodarbinātie lauksaimniecībā, ..saimniecību īpašnieki (lietotāji) un viņu ģimenes locekļi, ..pārējie pastāvīgi nodarbinātie, ..., No lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaita sievietes (6)


 41. LSS41. Saimniecības ar papildu ieņēmumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3256 Izmaiņas veiktas:

  1. Reģions: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Saimnieciskās darbības veids: Pavisam, lauksaimniecības produktu pārstrāde, līgumdarbi, izmantojot saimniecības tehniku, mežsaimniecība, ..., citi (12)


 42. LSSA03_E. Saimniecības pēc specializācijas veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3673 Izmaiņas veiktas:

  1. Specializācija: Pavisam, Laukkopība, Dārzeņkopība, Ilggadīgo kultūru audzēšana, ..., Jauktā augkopība un lopkopība (10)
  2. Gads: 2003, 2005, 2007, (3)
  3. Rādītāji: Saimniecību skaits, Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tūkst. ha, Kopējais standarta bruto segums, tūkst. Ls, Kopējais standarta bruto segums, tūkst. euro, Lauksaimniecībā patstāvīgi nodarbināto skaits, tūkst. (5)