1. VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 38982 Atjaunināts: 06.01.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 1999/1.ceturksnis, 1999/2.ceturksnis, 1999/3.ceturksnis, 1999/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (71)
  2. Rādītāji: Tirgus izlaide, izlaide gala izlietojumam un maksājumi par citu ārpustirgus izlaidi (P1O), Starppatēriņš (P2), Pamatkapitāla patēriņš (P51C), Maksājamais darba ņēmēju atalgojums (D1), ..., Kapitāla pārvedumi no vispārējās valdības uz attiecīgajiem sektoriem, kam paredzēti nodokļi un sociālās iemaksas, bet maz ticams, ka tos iekasēs (D995) (52)


 2. VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 39996 Atjaunināts: 06.01.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (67)
  2. Rādītāji: MĀSTRIHTAS PARĀDS PAVISAM, Valūta un noguldījumi, ..valūta, ..noguldījumi, ..., ..ilgtermiņa aizdevumi (10)
  3. Sektors: Vispārējā valdība, Centrālā valdība, Pašvaldība, Sociālās apdrošināšanas fonds, (4)


 3. VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 207241 Atjaunināts: 06.01.2017

  1. Gads/ Ceturksnis: 1999/1.ceturksnis, 1999/2.ceturksnis, 1999/3.ceturksnis, 1999/4.ceturksnis, ..., 2016/3.ceturksnis (71)
  2. Rādītāji: Monetārais zelts un speciālās aizņēmuma tiesības (SDR), Valūta un noguldījumi, Neakciju vērtspapīri, ..īstermiņa neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus, ..., Citi debitoru/ kreditoru parādi (12)
  3. Darījumi; atlikumi: Darījumi, Atlikumi, (2)
  4. Aktīvs; pasīvs: Aktīvs, Pasīvs, (2)
  5. Sektors: Vispārējā valdība (nekonsolidēts), Vispārējā valdība (konsolidēts), Centrālā valdība, Pašvaldība, Sociālās apdrošināšanas fonds (5)