1. SDG01. Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits gada beigās (tūkst. cilvēku)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6950 Izmaiņas veiktas: 15.02.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Pensijas veids: vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, izdienas pensijas, ..., valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (7)


 2. SDG02. Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida gada beigās (tūkst. cilvēku)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10725 Izmaiņas veiktas: 15.02.2018

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  2. Vecuma grupa: PENSIJU SAŅĒMĒJU KOPSKAITS, < 14, 15-24, 25-44, ..., > 80 (10)
  3. Pensijas veids: Vecuma pensijas, Invaliditātes pensijas, Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, Izdienas pensijas, Pensijas pēc speciāliem lēmumiem (5)


 3. SDG03. Izmaksāto pensiju vidējais apmērs (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6924 Izmaiņas veiktas: 15.02.2018

  1. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)
  2. Pensijas veids: Vecuma pensijas, Invaliditātes pensijas, Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, Izdienas pensijas, Pensijas pēc speciāliem lēmumiem (5)


 4. SDG04. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6211 Izmaiņas veiktas: 15.02.2018

  1. Gads: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. Pensijas vidējais apmērs, euro: Pensiju saņēmēju kopskaits, ≤ 60.00, 60.01-70.00, 70.01-80.00, ..., >500.01 (17)
  3. Pensijas veids: Vecuma pensijas, Invaliditātes pensijas, Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, Izdienas pensijas, (4)


 5. SDG041. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra, 2001.-2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16335 Izmaiņas veiktas: 15.02.2016

  1. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2014 (14)
  2. Pensijas vidējais apmērs, euro: Pensiju saņēmēju kopskaits, ≤ 56.92, 56.93-71.15, 71.16-85.38, ..., ≥ 569.16 (12)
  3. Pensijas veids: vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, izdienas pensijas, pensijas pēc speciāliem lēmumiem (5)


 6. SDG05. Valsts sociālie pabalsti (tūkst. vienību)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17073 Izmaiņas veiktas: 15.02.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts - saņēmēju skaits, Bērna piedzimšanas pabalsts - pabalstu skaits, Bērna kopšanas un vecāku pabalsts kopā - saņēmēju skaits, ..bērna kopšanas un vecāku pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam - saņēmēju skaits, ..., Apbedīšanas pabalsts - pabalstu skaits (15)


 7. SDG06. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13978 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2017 (27)
  2. Rādītāji: Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts - piešķirtais (mēnesī), Bērna piedzimšanas pabalsts - izmaksātais (mēnesī), Bērna kopšanas un vecāku pabalsts kopā - piešķirtais (mēnesī), ..bērna kopšanas un vecāku pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam - piešķirtais (mēnesī), ..., Apbedīšanas pabalsts - izmaksātais (15)


 8. SDG07. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13886 Izmaiņas veiktas: 27.04.2018

  1. Izdevumi: IZDEVUMI VALSTS PABALSTIEM UN PENSIJĀM - PAVISAM, Izdevumi pabalstiem, ..slimības pabalstiem, ..maternitātes pabalstiem, ..., Izdevumi pensijām attiecībā pret iekšzemes kopproduktu, % (31)
  2. Gads: 1995, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)


 9. SDG08. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5138 Izmaiņas veiktas: 18.05.2018

  1. Rādītāji: Ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, Ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības, Ar rajona (pilsētas) tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, Ar rajona (pilsētas) tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, (4)
  2. Skaits: Personu skaits, Bērnu skaits, (2)
  3. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)


 10. SDG09. Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3634 Izmaiņas veiktas: 18.05.2018

  1. Rādītāji: Aizbildnībā esošo bērnu skaits, ..no tiem gada laikā nodoti aizbildnībā, Aizbildņu skaits, Audžuģimenēs gada laikā ievietoto bērnu skaits, (4)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)


 11. SDG10. Adoptēto bērnu skaits no ārpusģimenes aprūpes (no audžuģimenēm, aizbildnības un aprūpes iestādēm)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3755 Izmaiņas veiktas: 24.05.2018

  1. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)
  2. Bērnu skaits: Adoptēti uz ārzemēm, Adoptēti Latvijā, (2)


 12. SDG11. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centri gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4773 Izmaiņas veiktas: 19.07.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Sociālās aprūpes centri: Valsts (un līgumorganizāciju) sociālās aprūpes centri, Pašvaldību un citu organizāciju bērnu sociālās aprūpes centri, Pašvaldību un citu organizāciju pilngadīgo personu sociālās aprūpes centri, (3)
  3. Rādītāji: Iestāžu skaits, Iemītnieku skaits, (2)


 13. SDG12. Bērnu skaits sociālās aprūpes iestādēs un bērnu ievietošanas iemesli tajās gada beigās (skaits)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5069 Izmaiņas veiktas: 19.07.2018

  1. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)
  2. Sociālā aprūpes centri: Valsts (un līgumorganizāciju) sociālās aprūpes centri, Pašvaldību un citu organizāciju bērnu sociālās aprūpes centri, (2)
  3. Iemesli: BĒRNU SKAITS, Bāreņi, Bez vecāku gādības palikušie bērni, ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna aprūpes tiesības, ..., citi ievietošanas iemesli (6)


 14. SDG14. Aprūpe mājās gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6538 Izmaiņas veiktas: 20.08.2018

  1. Rādītāji: Aprūpējamo personu skaits, ..pensijas vecuma personas, ..invalīdi, ..citi, ..., Aprūpējamo personu skaits vidēji uz vienu aprūpētāju (9)
  2. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2017 (24)


 15. SDG141. Pašvaldību nodrošinātie sociālie pakalpojumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6208 Izmaiņas veiktas: 20.08.2018

  1. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)
  2. Rādītāji: Saņēmēju skaits (tūkst.cilvēku), Izdevumi (tūkst. euro), (2)
  3. Sociālie pakalpojumi: Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi, Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi kopā, ..dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi personām ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem, ..dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi bērniem ar invaliditāti, ..., Grupu mājas (dzīvokļa) nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar garīga rakstura traucējumiem) (8)


 16. SDG142. Pašvaldību sociālā palīdzība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10592 Izmaiņas veiktas: 20.08.2018

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Rādītāji: Saņēmēju skaits (tūkst.cilvēku), Izdevumi (tūkst. euro), (2)
  3. Pabalsti: Pašvaldību sociālie pabalsti kopā, ..pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, ..dzīvokļa pabalsts, ..citi sociālās palīdzības pabalsti: pabalsts veselības aprūpei, ..., ..pašvaldību pabalsti audžuģimenēm (10)


 17. SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7294 Izmaiņas veiktas: 24.11.2017

  1. Rādītāji: Kopējie izdevumi sociālajai aizsardzībai, 1. Slimība/veselības aprūpe, 2. Invaliditāte, 3. Vecums, ..., Citi izdevumi (11)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2016 (20)